Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Včasná diagnostika - odborný problém?
Rehabilitačné centrum (RC) Harmony, n.o. sa zaoberá problémom neuspokojivého stavu včasnej diagnostiky pri poruchách vývojovej kineziológie. Pacienti prichádzajú na prvé vyšetrenie veľmi často až po 6.mesiaci veku, prípadne až po roku, pretože niektorí odborní lekári (napr. niektorí detskí neurológovia) zaujímajú vyčkávacie stanovisko, čo je z hľadiska vývojovej kineziológie neprijateľné. Dôsledkom je, že nezasahujeme do vývoja dieťaťa včas a kvalitatívne, čo sa môže prejaviť podstatným predĺžením doby liečby a premeškaním najefektívnejšieho obdobia pre liečbu.

Uskutočnilo sa niekoľko seminárov na tému „Včasná diagnostika hybných porúch“ pre:
-detských neurológov
-praktických lekárov pre deti a dorast pre Bratislavu a okolie

RC Harmony, n.o. spracovalo pracovný projekt „Vývoj dieťaťa od 0 do 1 roka“, ktorý bol prezentovaný na:
-zjazde pre lekárov FBLR
-medzinárodnom kongrese pediatrov
-seminári pre detských neurológov

RC Harmony, n.o. sa zapojilo do medzinárodného pojektu „Európsky prístup k vzdelávaniu profesionálov v rámci včasnej intervencie“.

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907